Skip to Main Content
Access your mails here
Mailbox
close Close

Beth yw Nest?

Mae Nest yn gynllun pensiwn gweithle a sefydlwyd gan y llywodraeth ar gyfer ymrestru awtomatig. Mae’r cynllun i gyd ar-lein ac yn hawdd i'w defnyddio ac yn rhad ac am ddim i gyflogwyr, tra bod ein dull buddsoddi - sydd wedi ennill gwobrau - yn ei gwneud yn hawdd i weithwyr i gynilo ar gyfer eu hymddeoliad.

Sut y gallai Nest weithio i chi​

Y rheolau pensiwn newydd

Mae rheolau pensiwn newydd yn golygu y bydd pob gweithiwr yn y DU yn gallu cynilo ar gyfer eu hymddeoliad trwy gynllun pensiwn gweithle. Bydd llawer o weithwyr yn cael eu cofrestru gan eu cyflogwr heb orfod gofyn, yn dibynnu ar eu hoed a faint y maent yn ei ennill. Gelwir hyn yn ymrestru awtomatig.

Ar ôl iddynt ymuno, bydd gweithwyr yn gallu rhoi arian o'u cyflog i mewn pot ymddeol a fydd yn barod ar eu cyfer yn nes ymlaen mewn bywyd. Bydd gan y rhan fwyaf o weithwyr hawl hefyd i gyfraniad gan eu cyflogwr a gan y llywodraeth ar ffurf gostyngiad treth.

Y rheolau pensiwn newydd​

Beth sydd angen i gyflogwyr ei wneud

Bydd yn rhaid i bob cyflogwr yn y DU i roi cynllun pensiwn gweithle mewn lle sy'n bodloni safonau penodol. Os ydych yn cyflogi un neu fwy o bobl, yna bydd rhaid i chi wneud hyn erbyn dyddiad a elwir eich dyddiad llwyfannu, rhwng nawr a diwedd 2017. Mae eich dyddiad llwyfannu yn seiliedig ar faint o weithwyr yr ydych yn cyflogi, gyda'r cyflogwyr mwyaf yn cyrraedd eu dyddiadau llwyfannu gyntaf.

Erbyn i chi gyrraedd eich dyddiad llwyfannu bydd angen i chi fod yn barod i ymrestru gweithwyr sy'n gymwys yn awtomatig ac yn gwneud cyfraniadau i mewn i'w potiau ymddeol. Mae Nest yn barod i helpu chi i baratoi gyda chyfrifon ar-lein sy’n hawdd i'w ddefnyddio gyda arweiniad manwl ar gael.

Mwy am yr hyn sydd angen i gyflogwyr ei wneud a sut y gall Nest helpu

Eich cynilion ymddeol

Yn Nest, credwn y dylai gynilo ar gyfer eich ymddeoliad fod yn syml, yn werth eich amser ac yn deg. Mae Nest yn ffordd i bawb gael y gorau o'u cynilion pensiwn heb fod yn arbenigwr. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cadw cyfrannu a byddwn yn canolbwyntio ar dyfu eich arian a'i gadw'n ddiogel.

Mae cynilo gyda Nest yn hawdd. Nid oes rhaid i chi wneud unrhyw beth os nad ydych yn dymuno. Bydd eich cyflogwr yn gwneud cyfraniadau ar eich rhan a byddwn yn sicrhau bod eich arian yn ddiogel ac yn barod i chi pan fyddwch am ei gymeryd allan.

Gwybodaeth am ymuno a chynilo gyda Nest​

Ymgynghorwyr proffesiynol s’yn helpu cyflogwyr gyda ymrestru awtomatig

Erbyn 2018 bydd yn rhaid i bob cyflogwr yn y DU ddarparu cynllun pensiwn gweithle addas ar gyfer eu gweithwyr. Mae hyn yn golygu y bydd miloedd o gyflogwyr yn adolygu eu darpariaeth pensiwn yn bresennol a bydd llawer mwy yn newydd sbon i bensiynau. Bydd y rhan fwyaf yn chwilio am gymorth i gyflawni eu dyletswyddau oddi wrth eu cyfrifydd, darparwyr cyflog neu ymgynghorwyr ariannol.

Os ydych yn weithiwr proffesiynol sy'n gweithio gyda chyflogwyr ar eu darpariaeth pensiwn, mae ymrestru awtomatig yn cynnig cyfle gwych i ehangu'r gwasanaethau a gynigiwch i gleientiaid. Mae hefyd yn gyfle i fanteisio ar farchnad enfawr o gyflogwyr newydd i bensiynau.

Darganfyddwch sut y gallwch chi adeiladu eich busnes gyda Nest​

Ynglŷn â Nest

Mae Nest Corporation, yr ymddiriedolaeth sy'n rhedeg cynllun Nest, yn gorff cyhoeddus anadrannol. Mae'n atebol i'r Senedd drwy'r Adran Gwaith a Phensiynau, ond yn gyffredinol yn annibynnol ar y llywodraeth yn ei benderfyniadau o ddydd i ddydd.

Darganfyddwch sut mae Nest cael ei redeg​

Last updated: 10/20